Regionalna udruga kozara i ovčara | službene web stranice

O udruzi

Tko smo mi ? 

Na području Međimurske županije već 19 god djeluje Regionalna Udruga kozara i ovčara.Skraćeni naziv “RUKA”


Osnovana je 31.01.1998 godine.Od samog osnutka Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza 2005 god.članovi ove udruge kao najaktivnije i po broju članova najbrojnije udruge,aktivno sudjeluju u njegovom osnivanju i radu.


Od 2009 god. je za udrugu “RUKA” napisan prvi uzgojni program i tada Ministarstvo poljoprivrede izdaje Rješenje kojim se ova udruga ovlaščuje za provođenje uzgojno selekcijskog rada u stadima svojih članova i šire.

OSNOVNI CILJEVI:


1.Okupljanje uzgajivača
2.Edukacija članova kroz stručna predavanja
3.Sudjelovanje na stočarskim izložbama i sajmovima
4.Suradnja sa institucijama vezanim za kozarsku proizvodnju
5.Uzgoj rasplodnih jarčeva
6.Uzgoj rasplodnih jarica
7.Uzgoj muške jaradi za klanje (težina klaoničke jaradi je dogovor sa kupcem)

U republici Hrvatskoj se na 6500 koza provodi uzgojno selekcijski rad za kontrolu mlječnosti i ostalih proizvodnih osobina.


Međimurska županija ima 40 uzgajivača od kojih je 20 stalnih članova udruge,i 3250 visoko kvalitetnih mliječnih koza te je primjer kako kozarstvo dobrom organizacijom i napornim radom,a uz pratnju Županije i ostalih službi lokalne zajednice omogučava pristojan prihod za život na gospodarstvu i pored toga što je populacija matičnih koza u Međimurskoj županiji najveća u cijeloj republici Hrvatskoj,svakih se pet god.zbog osvježavanja krvi nabavljaju rasplodni jarčevi koje pojedina gospodarstva uvoze iz Austrije,i umjetnim osjemenjivanjem od visokokvalitetnih jarčeva iz Francuske.Na taj se način sprječava smanjenje otpornosti a izbjegavaju se rijetke bolesti koje se pojavljuju zbog uzgoja u srodstvu.


Naše koze dobro su prilagođene našim proizvodnim uvjetima a o njihovoj kvaliteti govore sada već redoviti izvozi našeg rasplodnog materijala.Kroz kvalitetna grla pomažemo uzgajivačima da ostvare najbolje poslovne rezultate.


U Međimurskoj županiji je zastupljena smeđa koza ALPINA.

 

 

Značajke udruge

Regionalna udruga kozara i ovčara “RUKA” je neprofitna pravna osoba,koja pravu osobnost stječe danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

 

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je četvrtastog oblika, promjera 30 mm i sadrži puni naziv Udruge iz članka 2. ovog Statuta. U sredini pečata je znak udruge stilizirani lik koze i ovce te skraćeni i puni naziv Udruge.

Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Udruge i drugi članovi Udruge koje on ovlasti.

Članom Udruge može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja živi ili djeluje na području Republike Hrvatske i koja se bavi uzgojem ovaca ili koza ili obavlja djelatnost vezanu uz uzgoj ovaca ili koza i koji prihvate Statut i opće akte Udruge.

Ciljevi i djelatnosti udruge 

[Udruga je samostalna, nestranačka interesna skupina dobrovoljno udruženih uzgajivača,te stručnjaka s područja uzgoja ,selekcije i zaštite zdravlja domaćih životinja,čiji je osnovni zajednički cilj promicanje i genetsko unapređivanje domaćih životinja provođenjem uzgojnog programa te zadovoljavanje zajedničkih interesa članova Udruge 

 

Ciljevi Udruge su: promicanje razvitka i svekolikog unaprjeđivanja ovčarstva i kozarstva u Republici Hrvatskoj,udruživanje uzgajivača ovaca i koza radi poticanja i ostvarivanja njihovih posebnih i zajedničkih interesa,organizirano okupljanje i zastupanje članova Udruge, te pružanje tehnološke i savjetodavne pomoći članovima Udruge, promicanje interesa članova na lokalnoj i državnoj razini.

 

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom i to: r pravodobnim izvješćivanjem članova o radu Udruge o značajnim događanjima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima, putem godišnjih izvješća ili na drugi prikladan način *• putem sredstava javnog priopćavanja.

Svi članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u njezinom radu sukladno odredbama Statuta i Zakona, te imaju pravo uvida u rad tijela i odluke koje se donose.

Članom Udruge postaje se upisom u Registar članova koji vodi tajnik Udruge. Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor, po primitku zahtjeva za prijem u članstvo.U slučaju da zahtjev za primitak u članstvo Udruge bude odbijen,postoji pravo žalbe u roku od 8 dana Skupštini Udruge,čija odluka je konačna.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladni način i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategorija članstva ako su utvrđene statutom udruge te datumu prestanka članstva u udruzi.

Drugi osobni podaci mogu biti navedeni u popisu,ali nisu obvezni.Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.